Gebruiksvoorwaarden

Deze disclaimer geeft de gebruiksvoorwaarden van deze website (www.sfpi-fpim.be) weer. Deze website wordt beheerd door de Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM), een naamloze vennootschap van Openbare nut, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 32, bus 4. Door de website www.sfpi-fpim.be te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Wij behouden ons evenwel het recht voor de gebruiksvoorwaarden of delen ervan te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Deze wijzigingen zullen u echter steeds worden meegedeeld via deze disclaimer. Wij raden u dus aan regelmatig de gebruiksvoorwaarden van deze website te na te kijken voor wijzigingen. Door de website opnieuw te gebruiken nadat er wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht, gaan wij ervan uit dat u instemt met deze wijzigingen. Indien u niet met de gebruiksvoorwaarden instemt, moet u deze website niet gebruiken.

Beperkingen van het gebruik van de inhoud

De website is voor iedereen publiek toegankelijk. Iedere gebruiker heeft hierbij het recht het op de website verstrekte materiaal voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aan te wenden, in zoverre men zich aan deze gebruiksvoorwaarden houdt.

U erkent dat deze website informatie, software, foto's, tekst, grafismen, vragen, boodschappen, opmerkingen, reacties, ideeën, notities, artikelen en ander materiaal bevat die door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd en dat deze rechten gelden voor zowel de huidige vormen, media en technologieën als voor deze die later zouden worden ontwikkeld.

FPIM is eigenaar of licentienemer van deze rechten, waardoor de volledige inhoud van de website beschermd is door de toepasselijke wetten.

Vanuit dit oogpunt, mag u niet zomaar de inhoud van de website wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren.

Daarnaast is het u ook niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FPIM de inhoud van de website op eender welke wijze te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijke gebruik. Ook voor het maken van een snelkoppeling naar onze website dient eerst een schriftelijke toestemming te worden gevraagd.

Tenslotte verbindt u er zich toe geen acties te ondernemen die een onredelijke of onevenwichtig zware last op de infrastructuur van de website zouden kunnen veroorzaken of de behoorlijke werking van de website zou kunnen belemmeren.

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor de FPIM, die met veel zorg de persoonsgegevens verwerkt die haar bezorgd werden via haar website of enig ander communicatiemiddel. Meer toelichtingen hierover kan u terug vinden in onze Privacyverklaring via deze link http://www.sfpi-fpim.be/nl/privacyverklaring.

Doelstellingen van de Website

De gegevens en inlichtingen die op deze website vindt, zijn louter informatief. Wij doen dan ook ons uiterste best deze gegevens up-to-date te houden. Zij kunnen evenwel niet een persoonlijk oordeel vervangen, noch als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies worden beschouwd.

Daarom kunnen wij dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Virus

Alle op deze website geplaatste gegevens werden op de aanwezigheid van toen bekende virussen onderzocht en regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van naderhand bekende virussen. FPIM kan evenwel het virusvrij zijn niet waarborgen rekening houdend met de risico's eigen aan het gebruik van het Internet.

Snelkoppelingen naar websites van derden

FPIM verstrekt snelkoppelingen naar andere websites die niet door haar worden gecontroleerd. Snelkoppelingen naar dergelijke websites van derden worden eveneens louter ter informatie verstrekt. Als u beslist een dergelijke website te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Het feit dat FPIM een snelkoppeling naar de website van een derde verstrekt, betekent niet noodzakelijk dat FPIM deze website goedkeurt, toelaat of financiert, of dat zij met enige van deze derden verbonden zou zijn.

Daarnaast kunnen andere websites op hun beurt een snelkoppeling naar deze website bevatten. In principe gebeurt dit niet zonder de toestemming van FPIM. FPIM beschikt echter niet over de mogelijkheid om zelfs indien zij hiermee heeft toegestemd, de inhoud van deze website volledig te controleren.

Aansprakelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet of zware fout, is FPIM niet aansprakelijk voor:

  • enige schade geleden door technische moeilijkheden van deze Website, inzonderheid omwille van virussen, systeemonderbrekingen, derde websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze website verwijzen;
  • enige schade veroorzaakt aan uw informaticasysteem en enig verlies van informatie door het downloaden van elementen van deze website;
  • enige schade veroorzaakt door interactieve toepassingen;
  • enige schade verbonden met het gebruik van deze website en waarvan de hoofdoorzaak een geval van overmacht is, dan wel daden of derden die niet door FPIM worden gecontroleerd;
  • enige schade veroorzaakt door, wat betreft het gedeelte financiële informatie, materiële fouten in de informatie en gegevens die zich op deze website bevinden, en wat betreft de andere gedeelten, elke fout in deze informatie en gegevens;
  • elke schade veroorzaakt door fouten die u begaat bij het gebruiken van deze website;
  • elke schade veroorzaakt door uw inschatting van de gegevens en informatie op deze Website.

Schadevergoeding

U stemt ermee in de schade te vergoeden die FPIM zou lijden door uw onjuist gebruik van de website, uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of andere (strafrechtelijke) inbreuken die u met betrekking tot deze website zou plegen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze website of deze gebruiksvoorwaarden zal enkel bij de rechtbanken van Brussel (België) aanhangig kunnen worden gemaakt, en u onderwerpt zich uitdrukkelijk aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van dergelijke vordering.

Algemene bepalingen

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere gebruiksvoorwaarden te beïnvloeden.

Mocht u nog verdere vragen hebben, kan u ons steeds contacteren per e-mail op het adres a.mineo@sfpi-fpim.be of per post op bovenvermeld adres ter attentie van mevr. Alexandra Mineo.