Geschiedenis

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is ontstaan op 1 november 2006 uit de fusie tussen de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij.

De Federale Investeringsmaatschappij (FIM) heeft de Federale Participatiemaatschappij (FPIM) opgeslorpt, overeenkomstig de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij.

Hierna volgt een kort overzicht van de historiek van beide vennootschappen.

 

De Federale Investeringsmaatschappij

De Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) werd door de Staat in 1962 opgericht met als doel het participeren in bedrijven bij hun ontwikkeling.

Naderhand, in 1976, werd de opdracht van de NIM uitgebreid en kon zij zelf - in de geest van het opkomend economisch overheidsinitiatief - bedrijven oprichten. Tevens kon zij worden belast om, in opdracht en voor rekening van de Staat, participaties te nemen en bedrijven op te richten in het kader van de zgn. "gedelegeerde opdrachten".

In 1994 werd het grootste deel van de portefeuille van de NIM overgedragen aan de privé-investeerders en werd vervolgens de Federale Investeringsmaatschappij opgericht die als juridische rechtsopvolger dezelfde activiteiten als de NIM kon ontwikkelen. Vervolgens heeft de Staat haar aandelen van de FIM ingebracht in de FPM en werd de FIM een dochtervennootschap van de FPM.

In 2005 heeft de FPM de aandelen van de minderheidsaandeelhouders die op dat ogenblik 4,3% van het kapitaal vertegenwoordigden, overgenomen en kwamen alle aandelen in het bezit van de FPM.

Als belangrijkste participaties van de FIM ten tijde van de fusie, kunnen de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering, ASTRID NV en het Congrespaleis NV worden vermeld.

Einde 2005 bedroeg het balanstotaal van de FIM 361 miljoen EUR en het eigen vermogen 143 miljoen EUR.

 

De Federale Participatiemaatschappij

Ter gelegenheid van de consolidatie van de openbare kredietinstellingen die in 1992 is doorgevoerd, werd de ASLK Holding met het statuut van bancaire holding, opgericht. Na de daaropvolgende privatisering van de openbare kredietinstellingen werd de bankholding omgevormd tot een algemene holding met de naam Federale Participatiemaatschappij.

De opbrengsten van de privatiseringen werden grotendeels behouden in de FPM en hebben gediend om het kapitaal van een aantal overheidsbedrijven, zoals De Post en de Nationale Loterij, te versterken.

Einde 2005 bedroeg het balanstotaal van de FPM 775 miljoen EUR en het eigen vermogen 774 miljoen EUR.