Privacyverklaring

Algemene bepalingen

De verwerkingsverantwoordelijke inzake deze privacyverklaring is de “Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij” (in het Frans la “Société Fédérale de Participations et d’Investissement), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel (België), Louizalaan 32, bus 4, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 253.445.063 ("SFPI-FPIM").

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor de SFPI-FPIM, die met veel zorg de persoonsgegevens verwerkt die haar bezorgd werden via haar website of via enig ander communicatiemiddel. Deze privacyverklaring (“Verklaring”) licht toe hoe de SFPI-FPIM de Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verwerkt, evenals de redenen van deze verwerking, de bewaartijd en de rechten van iedere betrokkene.

Deze website bevat linken naar andere websites die niet toebehoren aan, of beheerd worden door de SFPI-FPIM. Gelieve er rekening mee te houden dat de SFPI-FPIM niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid dat gepubliceerd is op deze websites en dat deze Verklaring op hen niet van toepassing is.

Persoonsgegevens die we verwerken

Voor de doeleinden van deze Verklaring, verstaan we onder “Persoonsgegevens” alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (zoals een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). De verwerking van Persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking met betrekking tot Persoonsgegevens zoals onder meer het verzamelen, het raadplegen, bewaren, gebruiken, wijzigen van Persoonsgegevens.

In het kader van de uitoefening van haar activiteiten, verzamelt de SFPI-FPIM bepaalde Persoonsgegevens. De SFPI-FPIM verzamelt enkel die Persoonsgegevens die haar vrijwillig bezorgd werden. Bovendien verwerkt de SFPI-FPIM enkel de minimum informatie die vereist is voor het realiseren van het specifieke doel waarvoor de Persoonsgegevens haar zijn overgemaakt.

Contact

Heeft u vragen in verband met deze Verklaring, aarzel dan niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor vragen inzake bescherming van persoonsgegevens, Mevrouw Alexandra Mineo (a.mineo@sfpi-fpim.be).

Doeleinden van verwerking

De SFPI-FPIM verwerkt Persoonsgegevens enkel om die specifieke doeleinden te realiseren waarvoor de Persoonsgegevens haar worden bezorgd, om compliant te zijn met haar wettelijke en reglementaire verplichtingen en om haar gerechtvaardigde belangen te verdedigen, hierin begrepen het gerechtelijk verdedigen van haar belangen.

Bewaartijd

De SFPI-FPIM bewaart Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, voor zover door de wet is toegelaten of vereist, en dit voor de specifieke doeleinden van verwerking, zoals hierboven vermeld.

Doorgeven van persoonsgegevens

De SFPI-FPIM geeft Persoonsgegevens enkel aan derden door voor zover dit noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren, voor zover strikt toegelaten door de wet en enkel aan dienstverleners (informatica diensten, advocaten,….), financiële instellingen, publieke overheden of gerechtelijke instanties.

De verwerkte Persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt. De SFPI-FPIM verkoopt geen enkel Persoonsgegeven.

In geval Persoonsgegevens zouden doorgegeven worden buiten de Europese Economische zone, staat de SFPI-FPIM ervoor in om een gelijkwaardig beschermingsniveau te bekomen zoals in Europa.

Rechten van de betrokkenen

Voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens en in de mate dat de wet het toestaat, hebben de personen wiens Persoonsgegevens verwerkt worden door de SFPI-FPIM het recht om:

  • toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die hen aanbelangen en er een kopie van te vragen;
  • indien de Persoonsgegevens die hen aanbelangen onvolledig of onjuist zijn, de correctie ervan te vragen;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen;
  • de beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen te bekomen;
  • de verwijdering te vragen van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen;
  • de intrekking te vragen van de toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens die hen aanbelangen;
  • de Persoonsgegevens die hen aanbelangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te krijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via een gedagtekende en ondertekende aanvraag, samen met een kopie van de identiteitskaart, te versturen per brief aan de SFPI-FPIM, ter attentie van de verantwoordelijke voor de vragen inzake bescherming van persoonsgegevens, Mevrouw Alexandra Mineo. Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar a.mineo@sfpi-fpim.be.

De personen wiens gegevens verwerkt worden door de SFPI-FPIM kunnen ook een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), indien ze van oordeel zijn dat de verwerking ingaat tegen de toepasselijke wet- en regelgeving.

Cookies

Momenteel maakt de website van de FPIM-FPIM geen gebruik van cookies.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze Verklaring kan geactualiseerd worden. We zullen naar best vermogen uw aandacht vestigen op substantiële wijzigingen van deze Verklaring. Toch raden we u aan regelmatig onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

25 mei 2018