#Smartcapitalforbelgium

Our role is to create
sustainable long-term value for Belgium.

Wenst u ons te contacteren?


Federale Participatie-
en Investeringsmaatschappij

Avenue Louise - Louizalaan, 32/4
1050 Bruxelles - Brussel

From here.
For all of us.
About
tomorrow.

#Smartcapitalforbelgium

Legal & Privacy

De verwerkingsverantwoordelijke inzake dit privacybeleid (“Privacybeleid) is de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (in het Frans “Société Fédérale de Participations et d’Investissement”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel (België), Louizalaan 32, bus 4, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 253.445.063 (“SFPIM).

De eerbiediging van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor SFPIM, die met veel zorg de persoonsgegevens verwerkt die haar meegedeeld werden of  waartoe ze toegang heeft.

Dit Privacybeleid licht toe hoe SFPIM de persoonsgegevens verwerkt van de personen die haar website bezoeken, met wie zij een zakelijke relatie heeft of die voor een baan solliciteren.

Dit Privacybeleid vervangt de toepasselijke regels bij SFPIM niet zoals onder meer de Ethische en deontologische code, de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de informatie- en communicatiesystemen, het arbeidsreglement of de dealing code inzake persoonlijke transacties. Er is ook een specifiek Privacybeleid opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens van haar bedienden en bestuurders.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, enz.

 

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens zoals het verzamelen, het raadplegen, het bewaren, het gebruiken, het wijzigen, enz.

 

In het kader van de uitoefening van haar activiteiten, verwerkt SFPIM de volgende persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”):

  • 1) identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, geboortedatum en -plaats, foto en in voorkomend geval, rijksregisternummer);
    2) elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adres, login, paswoord);
  • 3) financiële gegevens (rekeningnummer, salaris, vergoeding);
  • 4) gegevens betreffende persoonlijke karakteristieken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat);
  • 5) gegevens over de gezinssamenstelling (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats en geslacht van de echtgeno(o)t(e), samenwonenden en kinderen);
  • 6) gegevens over het beroep en de tewerkstelling (vorige jobs, opleidingsniveau), enkel in de mate dat deze gegevens voorkomen in het curriculum vitae van de betrokken personen;
  • 7) gegevens betreffende professionele functies extern aan en/of afgeleid van uitgeoefende functies binnen SFPIM;

8) gegevens betreffende persoonlijke interesses (vrije tijdsbesteding en interesses), enkel in de mate dat deze gegevens voorkomen in het curriculum vitae van de betrokken personen;

SFPIM ziet er bovendien op toe om de Persoonsgegevens op een adequate, pertinente wijze te gebruiken en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze ingezameld werden.

Contact

Heeft u vragen in verband met dit Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met de contactpersoon voor vragen inzake de bescherming van persoonsgegevens, Mevrouw Alexandra Mineo (a.mineo@sfpi-fpim.be).

Houdbaarheid

De bewaartijd van Persoonsgegevens varieert in functie van de betrokken Persoonsgegevens en of het/de doeleinde(n) waarvoor deze verwerkt worden.

SFPIM bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, voor zover door de wet is toegelaten of vereist, en dit voor de beoogde doeleinden van de verwerking.

SFPIM heeft in een intern document de regels voor bewaring van persoonsgegevens uitgewerkt, op basis van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met betrekking tot verjaringsregels of wettelijke verplichtingen om documenten te bewaren).

 

Doorgeven van persoonsgegevens

SFPIM beperkt de toegang van de Persoonsgegevens enkel tot de medewerkers die er behoefte aan hebben in het kader van de uitoefening van hun functie binnen SFPIM.

SFPIM geeft de Persoonsgegevens enkel aan derden door voor zover dit noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor deze gegevens verwerkt worden, voor zover strikt toegelaten of vereist door de wet en enkel aan dienstverleners, financiële instellingen en/of publieke overheden of gerechtelijke instanties (sociaal secretariaat, informatica diensten, organismen voor sociale zekerheid, verzekeringsmaatschappijen, advocaten…).

Iedere derde die in dit kader Persoonsgegevens verwerkt mag dit maar doen binnen de grenzen van zijn specifieke contractuele of wettelijke opdracht.

De verwerkte Persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële of publicitaire doeleinden gebruikt. SFPIM verkoopt geen enkel Persoonsgegeven.

Voor iedere doorgifte buiten de Europese Economische zone zorgt SFPIM voor de naleving van de GDRP-verplichtingen en voor het bekomen van garanties over een passend beschermingsniveau zoals binnen Europa.

Rechten van de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden

Voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden opgelegd door de regelgeving inzake de verwerking van Persoonsgegevens en in de mate dat de wet het toestaat, hebben de personen wiens Persoonsgegevens verwerkt worden door SFPIM het recht om:

– toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die hen aanbelangen en om er een kopie van te vragen; dit betreft de categorieën van verzamelde persoonsgegevens, de verrichte verwerkingen en de doeleinden daarvan, de categorieën van personen aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de bewaartermijn, de rechten en de bron van de gegevens (wanneer deze niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld);

– om correctie te vragen van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen indien ze van oordeel zijn dat deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn;

– in bepaalde omstandigheden de verwijdering te vragen van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen; SFPIM kan mogelijks niet voldoen aan een verzoek tot verwijdering omdat dit moet worden afgewogen tegen andere belangrijke rechten of waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een reden van algemeen belang;

– bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen; een dergelijk verzoek kan echter niet worden ingewilligd indien de verwerking noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, indien zij wettelijk verplicht is of indien zij noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;

– de beperking van de verwerking te bekomen van de Persoonsgegevens die hen aanbelangen, indien de juistheid van de betrokken gegevens wordt betwist, indien de gegevens niet in overeenstemming met de GDPR en de Belgische wetgeving worden verwerkt, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de oorspronkelijk beoogde doeleinden, maar om juridische redenen (met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten) nog niet kunnen worden verwijderd, of indien een beslissing over een verzoek om bezwaar tegen de verwerking hangende is;

– de Persoonsgegevens die hen aanbelangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te krijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid); dit recht geldt niet voor gegevens die door SFPIM zijn gecreëerd of indien de uitoefening ervan inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van derden.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden via een gedagtekende en ondertekende aanvraag, samen met een kopie van de identiteitskaart, te versturen per brief aan SFPIM, ter attentie van de contactpersoon voor vragen inzake de bescherming van de Persoonsgegevens, Mevrouw Alexandra Mineo. Een verzoek kan ook via e-mail met elektronische handtekening worden verstuurd naar a.mineo@sfpi-fpim.be.

Alle personen wiens gegevens verwerkt worden door SFPIM hebben eveneens het recht om ook een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens indien ze van oordeel zijn dat de verwerking ingaat tegen de toepasselijke regelgeving (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Cookies

Momenteel maakt de website van SFPIM geen gebruik van cookies.

Wijzigingen aan deze verklaring

SFPIM wijzigt dit Privacybeleid in functie van de evolutie van de activiteiten van SFPIM en de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen op SFPIM. SFPIM informeert de personen wiens Persoonsgegevens verwerkt worden door SFPIM van iedere substantiële wijziging van dit Privacybeleid.