Bestuur

Onze beheersorganen
en hun leden

Bestuur

SFPIM wordt geleid door een Raad van bestuur en een Uitvoerend comit.. De Raad van Bestuur van SFPIM heeft vier gespecialiseerde adviescomités opgericht: een Auditcomité, een Bezoldigingscomité, een Strategisch comité en een Ecologisch investeringscomité.

Maak kennis met onze bestuursleden en de commissies waarin zij zitting hebben.
en de commissies waarin ze zitten.

De Raad van Bestuur.

De samenstelling van de Raad van bestuur van SFPIM is voorts zodanig dat er voldoende complementaire en gevarieerde profielen zijn wat betreft leeftijd, geslacht, academische achtergrond, beroepservaring en taalbalans.

Het intern reglement van de Raad van bestuur (pdf) omschrijft nauwkeurig de verantwoordelijkheden van de Raad van bestuur, zijn verplichtingen, zijn samenstelling en zijn werkingsregels.

 

Laurence Bovy
Voorzitster
Koen Van Loo
Gedelegeerd bestuurder
Koen Schoors
Ondervoorzitter
Olivier Henin
Ondervoorzitter
Leen Van den Neste
Onafhankelijke bestuurster
Isabelle Callens
Onafhankelijke bestuurster
Caroline Goddeeris
Bestuurder
Lieve Schuermans
Bestuurster
Nicolas Pire
Bestuurder
Dieter Berckvens
Bestuurder
Pierre Harkay
Bestuurder
Nathalie Ombelets
Bestuurster
Raphaël Jehotte
Regeringscommissaris
Eddy Peeters
Regeringscommissaris

Uitvoerend comité

Het Uitvoerend comité is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap (artikel 3bis, § 16 van de wet van 1962). Het begrip dagelijks bestuur met betrekking tot de vennootschap werd gedefinieerd door de raad van bestuur bij beslissing van 9 maart 2021 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2021, onder de nummers 0055139 en 0055140. Het Uitvoerend comité brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur over de uitvoering van zijn opdracht.

Het intern reglement van het Uitvoerend comité (pdf) omschrijft nauwkeurig de verantwoordelijkheden van het Uitvoerend comité, zijn verplichtingen, zijn samenstelling en zijn werkingsregels.

 

Koenraad Van Loo
Chief Executive Officer
Céline Vaessen
Chief Investment Officer
Tom Feys
Chief Investment Officer
Michaël Vanloubbeeck
Chief Finance Officer

Ecologisch Investeringscomité

Het Ecologisch Investeringscomité werd opgericht ovreenkomstig artikel 3bis, § 17 van de Wet van 1962 en artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 15 januari 2023 waarbij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt belast met een opdracht in de zin van artikel 2, §3, van de wet van 2 april 1962.

Het Ecologisch Investeringscomité bestaat uit zeven leden die door de Raad van Bestuur uit zijn midden worden benoemd, waaronder de afgevaardigd bestuurder.

Intern Reglement Ecologisch Investeringscomité (pdf)

Investeringscharter Ecologisch Investeringscomité (pdf) 

Pierre Harkay
Co-president
Koenraad Van Loo
Gedelegeerd bestuurder
Isabelle Callens
Lid
Leen Van den Neste
Lid
Nicolas Pire
Lid
Koen Schoors
Co-president
Nathalie Ombelets
Lid

Het Strategisch comité

Het Strategisch comité werd opgericht overeenkomstig artikel 3bis, §15 van de Wet van 1962.

Het Strategisch comité bestaat uit vier leden: de Voorzitter, de twee Ondervoorzitters en de Afgevaardigd bestuurder. Het Strategisch comité wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Raadpleeg het Intern reglement van het strategisch comité (pdf).

Laurence Bovy
Voorzitster
Koen Van Loo
Gedelegeerd bestuurder
Koen Schoors
Ondervoorzitter
Olivier Henin
Ondervoorzitter

Het Auditcomité

Het Auditcomité werd opgericht overeenkomstig artikel 3bis, §17 van de Wet van 1962.

Het Auditcomité bestaat uit drie leden, waaronder ten minste één onafhankelijke bestuurder, die door de Raad van Bestuur uit zijn midden worden benoemd op basis
van hun deskundigheid en ervaring op financieel gebied. Het Auditcomité wordt voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder.

Raadpleeg het Intern reglement van het Auditcomité (pdf).

Leen Van den Neste
Voorzitster
Lieve Schuermans
Lid
Nicolas Pire
Lid
Pierre Harkay
Lid

Het Bezoldigingscomité

Het Bezoldigingscomité werd opgericht overeen komstig artikel 3bis, §17 van de Wet van 1962.

Het Bezoldigingscomité bestaat uit vier leden, die door de Raad van Bestuur uit zijn midden worden benoemd, waarvan twee onafhankelijke bestuurders. Het Bezoldigingscomité wordt voorgezeten door een onafhankelijke bestuurder.

Raadpleeg het Intern reglement van het bezoldigingscomité (pdf).

Isabelle Callens
Voorzitster
Laurence Bovy
Lid
Caroline Goddeeris
Lid
Leen Van den Neste
Lid

Corporate Governance Charter.

De Raad van Bestuur herziet en past het Corporate Governance Charter aan volgens de behoeften en de ontwikkelingen van de activiteiten van de onderneming.

De Raad van Bestuur heeft een Corporate Governance Charter aangenomen, dat het intern reglement van de Raad van Bestuur, de Afgevaardigd bestuurder en de gespecialiseerde adviescomités bevat. Het is herhaaldelijk gewijzigd, voor het laatst op 14 maart 2023. Het is beschikbaar op de website van de SFPIM.

De Raad van Bestuur evalueert en past het Corporate Governance Charter aan volgens de behoeften en de evolutie van de activiteiten van de vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen die van toepassing zijn op de
SFPIM, alsook op de bijzondere regels en voorwaarden die in de beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de SFPIM zijn vastgelegd.

Code voor ethiek en deontologie.

SFPIM is een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

De code voor ethiek en deontologie geeft de fundamentele beginselen op het gebied van ethiek en deontologie weer die het handelen van de SFPIM sturen en haar bestuur regelen, en legt deze vast in gedragsregels die eenieder in het kader van zijn functie bij de SFPIM in acht moet nemen.

planes

Onze ISR-aanpak.

Ambitie inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De vennootschap meent dat het aanpakken van maatschappelijke en bestuurlijke kwesties een belangrijke bijdrage levert aan de economische vooruitgang. De wens
van de SFPIM om maatschappelijke bekommernissen op te nemen in haar activiteiten, vertaalt zich in acties op het vlak van zowel haar investeringsactiviteit en het beheer
van participaties als binnen haar eigen organisatie.

plane2