Onze SRI-aanpak

Ambitie inzake maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

De vennootschap meent dat het aanpakken van maatschappelijke en bestuurlijke kwesties een belangrijke bijdrage levert aan de economische vooruitgang. De wens van SFPIM om maatschappelijke bekommernissen op te nemen in haar activiteiten, vertaalt zich in acties op het vlak van zowel haar investeringsactiviteit en het beheer van participaties als binnen haar eigen organisatie.

"SFPIM-belangstelling voor elke innoverende oplossing ten dienste van een verantwoorde groei.".

SFPIM, een maatschappelijk
verantwoorde belegger.

Met haar participaties en investeringen wil SFPIM de ontwikkeling van een duurzame economie in België bevorderen. Daarom geeft zij de voorkeur aan interventies ten gunste van bedrijven die zich inzetten voor deze thematiek en moedigt zij de bedrijven waarin zij deelnemingen heeft aan om verantwoordelijke praktijken aan te nemen en te versterken. Deze wens vertaalt zich in acties op diverse niveaus.


De financiële tussenkomsten op een project worden geanalyseerd aan de hand van zowel financiële als maatschappelijke criteria, met de bedoeling een evenwicht te bekomen tussen financiële en maatschappelijke prestaties en voorrang te geven aan verantwoorde investeringen.

Onder maatschappelijke criteria verstaan we criteria op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur (ESG-criteria), zoals de bevordering van energie-efficiëntie, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen, de gevolgen voor de werkgelegenheid, de aandacht voor ethiek, de bezoldiging van bedrijfsleiders en de bevordering van diversiteit.

In het algemeen toont SFPIM, belangstelling voor elke innoverende oplossing ten dienste van een verantwoorde groei. Duurzaamheid is een sleutelfactor bij de beoordeling van een beleggingsopportuniteit.

In dat verband gaat bijzondere aandacht naar bedrijven die met een vernieuwende aanpak trachten te beantwoorden aan maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door het bewijs te leveren van een positieve impact op ten minste 1 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: een diagnose verbeteren, ziekten voorkomen of behand elen, het welzijn van patiënten vergroten, de ontwikkeling van technologie ten dienste van een duurzame en schonere maatschappij ondersteunen, of kwaliteitsvolle jobs scheppen.

invest

In 2020 maakte de vennootschap ook van impactinvesteringen één van de grote pijlers van haar strategie voor 2020-2025. Naast maatschappelijk verantwoorde investeringen trekt de vennootschap dus een deel van haar investeringen uit voor bedrijven die zich specifiek toeleggen op de ontwikkeling van oplossingen waarmee ze impact willen hebben op het milieu en de maatschappij.

Het Regeerakkoord van 30 september 2020 wil bovendien de vennootschap, in gedelegeerde opdracht, belasten met het ontwerpen en implementeren van een of meer investeringstools die met name gericht zijn op de ecologische transitie van de Belgische economie en de strijd tegen de klimaatverandering.

De vennootschap neemt ook deel aan het verhogen van de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijven waarin zij een participatie heeft. Zij heeft aandacht voor de manier waarop deze bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid benaderen en hun bestuur organiseren. Zij houdt hier vervolgens rekening mee bij al haar latere beslissingen over het beheer van haar participaties.

Om haar invloed op deze thema’s te versterken, schreef de vennootschap in 2019 ‘Richtlijnen voor goed bestuur in de ondernemingen waarin de vennootschap een participatie of een belang aanhoudt’. In deze interne richtlijnen benadrukt SFPIM de duurzame groei, de maatschappelijke en ecologische uitdagingen van de ondernemingen in haar portefeuille.

Door toe te treden tot het “Charter over de uitoefening van een bestuurdersmandaat in een vennootschap waarin de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een participatie heeft”, verbinden de bestuurders die de vertegenwoordiging van haar belangen binnen de ondernemingen in haar portefeuille verzekeren, zich er ook toe om de ontwikkeling van hoge normen op het gebied van arbeid, ethiek, milieu en goed bestuur zo veel mogelijk te bevorderen.

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het voorkomen van risico’s in verband met investeringen in belastingparadijzen.

De vennootschap neemt ook deel aan het verhogen van de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijven waarin zij een participatie heeft.

SFPIM, een onderneming die maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Tegelijkertijd probeert SFPIM haar eigen gedragingen te verbeteren. In 2020 zette zij zich verder in voor de fundamentele waarden die zij verdedigt, via haar bestuurders en werknemers die dagelijks moeten handelen in overeenstemming met de beginselen
van haar ethische en professionele gedragscode, haar reglementering inzake transacties in financiële instrumenten en haar Corporate Governance Charter.

responsable

De vennootschap moedigt ook al haar medewerkers aan om zich voortdurend te richten op recycling, om het gebruik van water en energie zo veel mogelijk te beperken en om milieuvriendelijke technologieën te gebruiken.

Ten slotte heeft SFPIM beslist om een Academische Leerstoel aan de Académie royale de Belgique te financieren. Het onderzoekswerk in dat verband is gericht op de investeringen van de vennootschap die verband houden met duurzaamheid.

Voor meer informatie over de bedrijven in de portefeuille van de vennootschap wordt verwezen naar de verslagen van de bedrijven zelf. De concrete inhoud die aan Corporate Social Responsibility moet worden gegeven, is specifiek voor elk bedrijf, afhankelijk van
de aard en de locatie van de activiteiten.